Навчальний план
Огульцівської загальноосвітньої школи
на 2018/2019 навчальний рік

/Files/images/ссканув598.jpg

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану Огульцівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік

І. Загальні засади

Навчальний план Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів складений згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від27.08.2010 №778, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально - виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01) та на основі Освітньої програми Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2018/2019 навчальний рік (далі Огульцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів).

Навчальний план розроблено:

- для 1-го класу у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87).

- Освітня програма для 2-4 класів розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407) з української мовою навчання.

- Освітня програма базової середньої освіти окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини(російської мови).

- Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 )з філологічним профілем для учнів 10 класу. Для учнів 11 класу - до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 )з українською мовою навчанням та універсальним профілем.

- У навчальній програмі для 10 класу виокремлені наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності і сприяють формуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

- Для учнів 11 класу використано навчальний план універсального профілю для шкіл з українською мовою навчання, складений відповідно до академічного рівня змісту освіти. Цей варіант навчального плану є універсальним; навчальний час рівномірно розподілений між окремими предметами. Основними напрямами диференціації навчання є розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами; запровадження індивідуальної форми навчання.

Тип закладу - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Кількість класів – 11, в них - 107 учнів.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Навчальний план Огульцівської загальноосвітньої школи
І-ІІІступенів Валківської районної ради Харківської області охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних і групових занять.

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Освітньою програмою Огульцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

Години варіативної складової навчального плану школи розподілені наступним чином.

Клас (и) Предмет, мета викладання
1,3 Курс за вибором Логіка (1 година на тиждень) з метою розвитку логічного мислення школярів
2,4 Курс за вибором Каліграфія (по 1 годині на тиждень) з метою вдосконалення графічних навичок, техніки письма й розвитку зв’язного мовлення.
1-4 Індивідуальні заняття Індивідуальні заняття (по 1 годині на тиждень) з метою розширення та систематизації знань школярів.
5-8 Додаткові години до годин інваріантної складової Російська мова (по 1,5 години на тиждень) з метою поглиблення, систематизації та узагальнення знань школярів.
5-8, 10 Курс за вибором Православна культура Слобожанщини (по 1 годині на тиждень у 8,10 класах, у 5,6,7 класі по 0,5 год.) з метою вивчення культурних та релігійних традицій слобожанського краю.
5,6 Курс за вибором Етика по 1 годині на тиждень) з метою посилення ефективності морально- етичного виховання школярів.
8 Години на поглиблене вивчення Українська мова (2 години) з метою поглиблення та розширення знань учнів.
8, 9 Курс за вибором Харківщинознавство (по 1 годині на тиждень) з метою вивчення історії рідного краю, Слобожанщини.
10 Додаткові години на профільні предмети Українська мова (2 години на тиждень) з метою поглиблення та систематизації знань учнів.
10,11 Курс за вибором Готуємося до ЗНО (3 години на тиждень у 10 класі, 2 години на тиждень у 11 класі) з метою систематизації знань школярів та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
10,11 Індивідуальні заняття Історія України ( 1 година на тиждень у 10,11 класі) з метою поглиблення, систематизації та узагальнення знань школярів.
10 Курс за вибором Креслення ( 1 година на тиждень) з метою розвитку просторового мислення учнів, уміння швидко сприймати і усвідомлювати інформацію графічними засобами.
11 Факультативний курс Креслення ( 1 година на тиждень) з метою розвитку просторового мислення учнів, уміння швидко сприймати і усвідомлювати інформацію графічними засобами.
11 Індивідуальні заняття Українська мова (1 година на тиждень) з метою систематизації знань та умінь з української мови, підготовки до ЗНО.

Викладання фізичної культури здійснюється за наступними модулями:

Клас МОДУЛЬ
5-9 1.Легка атлетика 2. Футбол 3. Баскетбол 4. Волейбол
10-11 1. Легка атлетика 2. Баскетбол

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 160 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 3 вересня до 21 грудня 2018 року;

ІІ семестр – з 8 січня до 31 травня 2019 року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули орієнтовно в такі терміни: осінні з 29 жовтня до 4 листопада 2018 року, зимові з 22 грудня 2018 року до 7 січня 2019 року, весняні з 25 березня до 31 березня 2019 року.

Державна підсумкова атестація учнів 4,9,11 класів проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 06.06.2018, протокол №7, навчальна практика та навчальні екскурсії в закладі не проводяться.

Режим роботи школи – п’ятиденний.

Заняття розпочинаються о 9 годині. Між уроками проводяться перерви по 10 хвилин та дві великі перерви по 20 хвилин.

Директор школи Т. Омеляненко

Додаток 1
складений відповідно до таблиці 1 Освітньої програми Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2018/2019 навчальний рік

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 1 класу з українською мовою навчання

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
1клас
Інваріантний складник
Українська мова 7+1
Іноземна мова (англійська) 2
Математика 4
Я досліджую світ 4
Мистецтво 2
Фізична культура 3
Усього 19+3
Варіативний складник
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 0
Додаткові години на вивчення курсів за вибором 0
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Додаток 2 складений відповідно до таблиці 2 Освітньої програми Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2018/2019 навчальний рік (наказ Міністерства освіти і науки України від20.04.2018 №407)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 2-4 класів з українською мовою навчання

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4
Інваріантна складова
Українська мова 7 7 7
Іноземна мова (англійська) 2 2 2
Математика 4 4 4
Природознавство 2 2 2
Я у світі - 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Основи здоров'я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Усього 20+3 21+3 21+3
Варіативна складова
Додаткові години на курси за вибором 2 2 2
Каліграфія 1 1
Логіка 1
Індивідуальні заняття 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Додаток 3 складений відповідно до таблиці 3 Освітньої програми Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2018/2019 навчальний рік (наказ Міністерства освіти і науки України від20.04.2018 №405)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 5, 6, 7, 9 класів з навчанням українською мовою

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 9
Українська мова 3,5+0,5 3,5 2,5+0,5 2+0,5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2
Історія України 1 1 1 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1
Основи правознавства - - - 1
Музичне мистецтво 1 1 1 -
Образотворче мистецтво 1 1 1 -
Мистецтво - - - 1
Математика 4 4+0,5 - -
Алгебра - - 2 2
Геометрія - - 2 2
Природознавство 2 - - -
Біологія - 2 2 2
Географія - 2 2 1,5
Фізика - - 2 3
Хімія - - 1,5 2
Трудове навчання 2 2 1 1
Інформатика 1 1 1 2
Основи здоровʼя 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 24+3 27+3 28,5+3 30,5+3
Варіативна складова
Додаткові години на предмети та курси за вибором 3 3 2 2,5
Російська мова 1,5 1,5 1,5 1,5
Етика 1 1
Православна культура Слобожанщини 0,5 0,5 0,5
Харківщинознавство 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 32 32 33
Усього (без урахування поділу класу на групи) 27+3 30+3 30,5+3 33+3

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Додаток 4 складений відповідно до таблиці 4 Освітньої програми Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (наказ Міністерства освіти і науки України від20.04.2018 №405)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 8 класу із поглибленим вивченням української мови

Предмети Кількість годин на тиждень 8 клас
Інваріантна складова
Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова (англійська ) 2
Зарубіжна література 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Мистецтво 1
Алгебра і початки аналізу 2
Геометрія 2
Природознавство -
Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 2
Трудове навчання 1
Інформатика 2
Основи здоровʼя 1
Фізична культура 3
Додаткові години на вивчення предметів 3,5
Українська мова 2
Російська мова 1,5
Разом 31+3
Варіативна складова
Додаткові години на курси за вибором 2
Харківщинознавство 1
Православна культура Слобожанщини 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 33+3

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Додаток 5 складений відповідно до таблиці 5 Освітньої програми Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2018/2019 навчальний рік (наказ Міністерства освіти і науки України від20.04.2018 №408)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10 класу з українською мовою навчання

Предмети Кількість годин на тиждень у 10 класі
Інваріантна складова
Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова (англійська мова) 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3
Інформатика 1,5
Технології 1,5
Разом 27+3
Варіативна складова 8
Додаткові години на профільні предмети 2
Українська мова 2
Додаткові години на курси за вибором 4
Готуємось до ЗНО 3
Креслення 1
Факультативні курси 1
Православна культура Слобожанщини 1
Індивідуальні заняття 1
Історія України 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Додаток 6 складений відповідно до таблиці 6 Освітньої програми Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2018/2019 навчальний рік (наказ Міністерства освіти і науки України від20.04.2018 №406)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 11 класу з українською мовою навчання (універсальний профіль)

Предмети Кількість годин на тиждень у 11 класі
Інваріантна складова
Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова (англійська мова) 3,5
Зарубіжна література 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта: Економіка Людина і світ
1
0,5
Художня культура 0,5
Алгебра і початки аналізу 3
Геометрія 2
Астрономія 0,5
Біологія 1,5
Фізика 3
Хімія 2
Екологія 0,5
Технології 1,5
Інформатика 1,5
Фізична культура 2
Захист Вітчизни 1,5
Разом 33
Варіативна складова 5
Додаткові години на курси за вибором 2
Готуємось до ЗНО 2
Факультативні курси 1
Креслення 1
Індивідуальні заняття 2
Українська мова 1
Історія України 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Директор школи Т. Омеляненко

Кiлькiсть переглядiв: 113

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.