Робочий навчальний план Огульцівської загальноосвітньої школи на 2017/2018 навчальний рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до робочого навчального плану Огульцівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2017/2018 навчальний рік

І. Загальні засади

Робочий навчальний план Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів складений згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від27.08.2010 №778, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально - виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 за № 1482/21794, листа Міністерства освіти і науки України від07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та власного Статуту школи.

Робочий навчальний план розроблено:

- для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання , затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від10.06.2011 №572 (додаток 1) із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460;

- для 5-8 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від03.04.2012 №409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки Українивід 29.05.2014 №664 (додаток 12) із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465;

- для 9 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від03.04.2012 №409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від12.12.2014 №1465 (додаток 8);

- для 10-11класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від27.08.2010 №834 (додаток 2), зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657;

Відповідно до рішення ради Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 19.06.2017, протокол №3 та педагогічної ради навчального закладу від19.06.2017, протокол №7, у 9 класі продовжується поглиблене вивчення української мови, у 10-11 класах навчання буде організовано за універсальним профілем. Навчання учнів здійснюється українською мовою.

Тип закладу - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Кількість класів – 11, в них - 112 учнів.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Робочий навчальний план Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІступенів Валківської районної ради Харківської області охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних і групових занять.

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами для кожного класу.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

Години варіативної складової робочого навчального плану школи розподілені наступним чином.

Клас (и) Предмет, мета викладання
1 Додаткова година до годин інваріантної складової Українська мова (1 година на тиждень) для забезпечення синхронності у навчанні читання і письма в букварний період (лист Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 01.06.2012 №1/9-426 «Особливості навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів»).
2 Курс за вибором Логіка (1 година на тиждень) з метою розвитку логічного мислення школярів
3-4 Курс за вибором Каліграфія (по 1 годині на тиждень) з метою вдосконалення графічних навичок, техніки письма й розвитку зв’язного мовлення.
1-4 Індивідуальні заняття Індивідуальні заняття (по 1 годині на тиждень) з метою розширення та систематизації знань школярів.
5-8 Додаткові години до годин інваріантної складової Українська мова (по 0,5 години на тиждень) з метою поглиблення, систематизації та узагальнення знань школярів.
5-8, 10 Курс за вибором Православна культура Слобожанщини (по 1 годині на тиждень) з метою вивчення культурних та релігійних традицій слобожанського краю.
5 Курс за вибором Етика (1 година на тиждень) з метою посилення ефективності морально- етичного виховання школярів.
6 Курс за вибором Сліпий метод друку (1 година на тиждень) з метою формування практичних навичок введення та редагування тексту
6 Курс за вибором Цікава математика (1 година на тиждень) з метою розширення знань школярів з математики
7 Додаткові години до годин інваріантної складової Інформатика (0,5 години на тиждень) з метою поглиблення знань школярів.
7,8 Курс за вибором Геометрія як практика, логіка і фантазія (по 1 годині на тиждень) з метою розширення знань програмового курсу геометрії, розв’язування задач підвищеної складності.
9 Години на поглиблене вивчення Українська мова (3 години) з метою поглиблення та розширення знань учнів.
8, 9 Курс за вибором Харківщинознавство (по 1 годині на тиждень) з метою вивчення історії рідного краю, Слобожанщини.
10 Індивідуальні заняття Українська мова (1година на тиждень) з метою поглиблення та систематизації знань учнів.
10 Курс за вибором Готуємося до ЗНО (3 години на тиждень) з метою систематизації знань школярів та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
10,11 Індивідуальні заняття Історія України (0,5 години у 10 класі на 1 година на тиждень у 11 класі) з метою поглиблення, систематизації та узагальнення знань школярів.
10, 11 Додаткові години до годин інваріантної складової Захист Вітчизни (по 0,5 години на тиждень) з метою поглиблення, систематизації та узагальнення знань школярів.
10, 11 Курс за вибором Креслення (по 1 години на тиждень) з метою розвитку просторового мислення учнів, уміння швидко сприймати і усвідомлювати інформацію графічними засобами.
11 Курс за вибором Модуль числа (0,5 години на тиждень) з метою поглиблення, розширення знань учнів шкільного курсу математики, формування вмінь і навичок розв’язування задач підвищеної складності
11 Факультативний курс Стилістика української мови (1 година на тиждень) з метою засвоєння та систематизації стилістичних норм сучасної української мови.
11 Факультативний курс Методи розв’язування задач з математики (1 година на тиждень) з метою систематизації й узагальнення набутих знань з математики.
11 Індивідуальні заняття Фізика (1 година га тиждень) з метою узагальнення знань школярів щодо розв’язування задач з фізики, підготовки до ЗНО.
10 Індивідуальні заняття Українська мова (1 година на тиждень) з метою систематизації знань школярів та підготовки до ЗНО

Викладання фізичної культури здійснюється за наступними модулями:

Клас МОДУЛЬ
5-9 1.Легка атлетика 2. Футбол 3. Баскетбол 4. Волейбол
10-11 1. Легка атлетика 2. Баскетбол

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин, викладатимуться наступним чином: ціла частина – щотижнево, 0,5 години – по 1 годині на тиждень через тиждень протягом навчального року. Крім того, окремі навчальні предмети викладатимуться за наступним розкладом:

Клас Предмет І семестр (годин на тиждень) ІІ семестр (годин на тиждень)
2-4 Українська мова 4 3
Літературне читання 3 4
7 Інформатика 1 2
Хімія 2 1
8 Українська мова 2 3
Історія України 2 1
9 Історія України 2 1
Географія 1 2
10 Художня культура 0 1
Іноземна мова(англійська) 4 3
10 Історія України 1 2
Географія 2 1
10 Біологія 1 2
11 Історія України 1 2
Людина і світ 1 0
11 Художня культура 1 0
Астрономія 0 1
11 Біологія 1 2
Екологія 1 0
11 Іноземна мова(англійська) 4 3

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 160 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня до 29 грудня 2017 року;

ІІ семестр – з 15 січня до 25 травня 2018 року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули орієнтовно в такі терміни: осінні з 21 жовтня до 29 жовтня 2017 року, зимові з 30 грудня 2017 року до14 січня 2018 року, весняні з 24 березня до 1 квітня 2018 року.

Державна підсумкова атестація учнів 4,9,11 класів проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та відповідно до рішення педагогічної ради Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 19.06.2017, протокол №7, навчальна практика та навчальні екскурсії в закладі не проводяться.

Режим роботи школи – п’ятиденний.

Заняття розпочинаються о 9 годині. Між уроками проводяться перерви по 10 хвилин та дві великі перерви по 20 хвилин.

Директор школи Т. Омеляненко

Додаток 1
складений відповідно до додатку 1
Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання
(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від10.06.2011 №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014№460)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 1-4 класів з українською мовою навчання

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4
Інваріантна складова
Українська мова (навчання грамоти) 7+1 - - -
Українська мова - 3,5 3,5 3,5
Літературне читання - 3,5 3,5 3,5
Іноземна мова (англійська) 1 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Природознавство 2 2 2 2
Я у світі - - 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика - 1 1 1
Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура* 3 3 3 3
РАЗОМ 21+1 20+3 21+3 21+3
Варіативна складова 1 2 2 2
Курси за вибором 0 1 1 1
Каліграфія - - 1 1
Логіка - 1 - -
Індивідуальні заняття 1 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23
Усього (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Директор школи Т. Омеляненко

Додаток 2 складений відповідно до додатку 12
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від03.04.2012 №409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 5-8 класів з українською мовою навчання і вивченням російської мови

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантна складова 5 6 7 8
Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2+0,5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 2 2 2
Російська мова 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Історія України 1 1 1 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 -
Мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 -
Математика 4 4 - -
Алгебра - - 2 2
Геометрія - - 2 2
Природознавство 2 - - -
Біологія - 2 2 2
Географія - 2 2 2
Фізика - - 2 2
Хімія - - 1,5 2
Трудове навчання 2 2 1 1
Інформатика 1 1 1+ 0,5 2
Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура* 3 3 3 3
Разом 28,5+0,5 30,5+0,5 32+1 32,5+0,5
Варіативна складова 2 3 2 3
Додаткові години на курси за вибором 2 2 2 3
Етика 1 - -
Православна культура Слобожанщини 1 1 1 1
Геометрія як практика, логіка і фантазія - - 1 1
Харківщинознавство 1
Сліпий метод друку - 1 - -
Факультативні курси 1
Цікава математика - 1 - -
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32 33
Усього (без урахування поділу класів на групи) 31 34 35 36

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Директор школи Т.Омеляненко

Додаток 3
складений відповідно до додатку 8 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня,затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від03.04.2012 №409,(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664) із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від12.12.2014 №1465)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 9 класу із поглибленим вивченням української мови з українською мовою навчання з вивченням російської мови

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
9 клас
Інваріантна складова
Українська мова 1+3
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2
Російська мова 1
Зарубіжна література 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Основи правознавства 1
Мистецтво 1
Алгебра 2
Геометрія 2
Біологія 2
Географія 1,5
Фізика 3
Хімія 2
Трудове навчання 1
Інформатика 2
Основи здоров’я 1
Фізична культура* 3
Разом 32+3
Варіативна складова 1
Додаткові години на курси за вибором 1
Харківщинознавство 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 36

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Директор школи Т.Омеляненко

Додаток 4
складений відповідно до додатку 2 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від27.08.2010 №834,зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10, 11 класу з українською мовою навчання (універсальний профіль)

Назва предмета Кількість годин на тиждень у класах
Універсальний профіль
10 11
Інваріантна складова
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова (англійська) 3,5 3,5
Зарубіжна література 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: Правознавство Економіка Людина і світ 1 -
- 1
- 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Алгебра і початки аналізу 2 3
Геометрія 2 2
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 3 3
Хімія 1 2
Екологія - 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 2
Фізична культура* 2 2
Захист Вітчизни 1,5+0,5 1,5+0,5
Разом 30+0,5 33+0,5
Варіативна складова 7,5 4,5
Курси за вибором 4 1,5
Креслення 1 1
Готуємося до ЗНО 3 -
Модуль числа 0,5
Факультативні курси 1 2
Стилістика української мови - 1
Православна культура Слобожанщини 1 -
Методи розв’язування задач з математики - 1
Індивідуальні заняття 2,5 1
Українська мова 1 -
Історія України 0,5 1
Фізика 1 -
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Усього (без урахування поділу класів на групи) 38 38

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Директор школи Т. Омеляненко

Кiлькiсть переглядiв: 69

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.