Робочий навчальний план Огульцівської загальноосвітньої школи на 2016/2017 навчальний рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до робочого навчального плану Огульцівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік

І. Загальні засади

Робочий навчальний план Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів складений згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від27.08.2010 №778, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально - виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 за № 1482/21794, листа Міністерства освіти і науки України від09.06.2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листа Департаменту науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації від 13.06.2016 №01-38/2564 «Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік» та власного Статуту школи.

Робочий навчальний план розроблено:

- для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання , затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від10.06.2011 №572 (додаток 1) із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460;

- для 5-7 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від03.04.2012 №409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки Українивід29.05.2014 №664 (додаток 12) із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465;

- для 8 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від03.04.2012 №409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від12.12.2014 №1465 (додаток 8);

- для 9 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 (додаток 2);

- для 10-11класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від27.08.2010 №834 (додаток 2), зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657.

Відповідно до рішення ради Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від14.06.2016, протокол №4 та педагогічної ради навчального закладу від14.06.2016, протокол №6, у 8 класі впроваджується поглиблене вивчення української мови, у 10-11 класах навчання буде організовано за універсальним профілем. Навчання учнів здійснюється українською мовою.

Тип закладу - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Кількість класів – 11, в них - 100 учнів.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Робочий навчальний план Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІступенів Валківської районної ради Харківської області охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних і групових занять.

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами для кожного класу.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Години варіативної складової робочого навчального плану школи розподілені наступним чином.

Клас (и) Предмет, мета викладання
1 Додаткова година до годин інваріантної складової Українська мова (1 година на тиждень) для забезпечення синхронності у навчанні читання і письма в букварний період (лист Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 01.06.2012 №1/9-426 «Особливості навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів»).
2-4 Курс за вибором Каліграфія (по 1 годині на тиждень) з метою вдосконалення графічних навичок, техніки письма й розвитку зв’язного мовлення.
1-4 Індивідуальні заняття Індивідуальні заняття (по 1 годині на тиждень) з метою розширення та систематизації знань школярів.
5-7 Додаткові години до годин інваріантної складової Українська мова (по 0,5 години на тиждень) з метою поглиблення, систематизації та узагальнення знань школярів.
5-8, 10 Курс за вибором Православна культура Слобожанщини (по 1 годині на тиждень) з метою вивчення культурних та релігійних традицій слобожанського краю.
5 Факультативний курс Сліпий метод друку (1 година на тиждень) з метою формування практичних навичок введення та редагування тексту
6 Курс за вибором Створення мультимедійних презентацій засобами програми PowerPoint(1 година на тиждень) з метою формування навиків ефективного використання в навчальній діяльності можливостей мультимедійних технологій
6 Курс за вибором Етика (1 година на тиждень) з метою посилення ефективності морально- етичного виховання школярів.
7 Курс за вибором Користувач ПК (1 година на тиждень) з метою ознайомлення з особливостями інформаційної системи та її складовими, операційною системою, апаратними складовими сучасного комп’ютера.
7 Курс за вибором Геометрія як практика, логіка і фантазія (0,5 години на тиждень) з метою розширення знань програмового курсу геометрії, розв’язування задач підвищеної складності.
8 Години на поглиблене вивчення Українська мова (3 години) з метою поглиблення та розширення знань учнів.
8 Додаткові години до годин інваріантної складової Російська мова (0,5 години на тиждень) з метою виконання навчальної програми, оскільки учні вивчали даний предмет протягом 5-7 класів.
8, 9 Курс за вибором Харківщинознавство (по 1 годині на тиждень) з метою вивчення історії рідного краю, Слобожанщини.
9 Факультативний курс Модуль числа (0,5 години на тиждень) з метою поглиблення, розширення знань учнів шкільного курсу математики, формування вмінь і навичок розв’язування задач підвищеної складності
10 Курс за вибором Бази даних в інформаційних системах (1 година на тиждень) з метою формування вмінь проектувати найпростіші бази даних, створювати їх у середовищі управління базами даних
10 Курс за вибором Модуль числа (1 година на тиждень) з метою поглиблення, розширення знань учнів шкільного курсу математики, формування вмінь і навичок розв’язування задач підвищеної складності
10 Додаткові години до годин інваріантної складової Історія України (0,5 години на тиждень) з метою поглиблення, систематизації та узагальнення знань школярів.
10, 11 Додаткові години до годин інваріантної складової Захист Вітчизни (по 0,5 години на тиждень) з метою поглиблення, систематизації та узагальнення знань школярів.
11 Додаткові години до годин інваріантної складової Іноземна мова (англійська) (0,5 години на тиждень) з метою поглиблення, систематизації та узагальнення знань школярів.
10, 11 Курс за вибором Креслення (по 1 години на тиждень) з метою розвитку просторового мислення учнів, уміння швидко сприймати і усвідомлювати інформацію графічними засобами.
10 Факультативний курс Захисти себе від ВІЛ (1 година на тиждень) з метою формування здоров’язбережувальної компетентності, профілактики шкідливих звичок
10 Факультативний курс Стилістика української мови (1 година на тиждень) з метою засвоєння та систематизації стилістичних норм сучасної української мови.
10, 11 Факультативний курс Методи розв’язування задач з математики (1 година га тиждень) з метою систематизації й узагальнення набутих знань з математики.
11 Факультативний курс Методи розв’язування задач з термодинаміки та електродинаміки (1 година га тиждень) з метою узагальнення знань школярів щодо розв’язування задач з фізики, підготовки до ЗНО.
11 Індивідуальні заняття Українська мова (1 година на тиждень) з метою систематизації знань школярів та підготовки до ЗНО

Викладання трудового навчання здійснюється за наступними модулями:

Клас МОДУЛЬ
5 Обов’язкова для вивчення складова. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП. Варіативна складова: 1. Технологія виконання електротехнічних робіт. 2. Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням
6 Обов’язкова для вивчення складова. Технологія виготовлення вишитих виробів. Варіативна складова: 1. Технологія виготовлення вишитих виробів. 2. Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією
7 Обов’язкова для вивчення складова. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком. Варіативна складова: 1. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями
8 Обов’язкова для вивчення складова. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу Варіативна складова: 1. Технологія виконання електротехнічних робіт.
9 1. Підсумковий проект. Проектування та виготовлення комплексного виробу. 2. Технологія обробки деревини.
10 1. Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини. 2. Технологія виготовлення листівок.
11 1. Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини. 2. Технологія художньої обробки деревини випилюванням.

Викладання фізичної культури здійснюється за наступними модулями:

Клас МОДУЛЬ
5-9 1.Легка атлетика 2. Футбол 3. Баскетбол 4. Волейбол
10-11 1. Легка атлетика 2. Баскетбол

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин, викладатимуться наступним чином: ціла частина – щотижнево, 0,5 години – по 1 годині на тиждень через тиждень протягом навчального року. Крім того, окремі навчальні предмети викладатимуться за наступним розкладом:

клас Предмет І семестр (годин на тиждень) ІІ семестр (годин на тиждень)
2-4 Українська мова 4 3
Літературне читання 3 4
7 Геометрія як практика, логіка і фантазія 0 1
Хімія 2 1
8 Російська мова 2 1
Історія України 1 2
9 Історія України 2 1
Географія 1 2
9 Модуль числа 0,5 години протягом року через тиждень
Основи здоров’я 0,5 години протягом року через тиждень
10 Художня культура 0 1
Біологія 2 1
10 Іноземна мова (англійська) 4 3
Географія 1 2
11 Історія України 1 2
Людина і світ 1 0
11 Художня культура 1 0
Астрономія 0 1
11 Біологія 0,5 години протягом року через тиждень
Екологія 0,5 години протягом року через тиждень

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 160 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня до 24 грудня 2016року;

ІІ семестр – з 11 січня до 26 травня 2017року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули орієнтовно в такі терміни: осінні з 24 жовтня до 30 жовтня 2016 року, зимові з 26 грудня 2016року до 10 січня 2017 року, весняні з 27 березня до 2 квітня 2017 року.

Державна підсумкова атестація учнів 4,9,11 класів проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016№1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та відповідно до рішення педагогічної ради Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 14.06.2016, протокол №6, навчальна практика та навчальні екскурсії в закладі не проводяться.

Режим роботи школи – п’ятиденний.

Заняття розпочинаються о 9 годині. Між уроками проводяться перерви по 10 хвилин та дві великі перерви по 20 хвилин.

Директор школи Т. Омеляненко

Додаток 1
складений відповідно до додатку 1
Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання
(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від10.06.2011 №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014№460)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 1-4 класів з українською мовою навчання

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4
Інваріантна складова
Українська мова (навчання грамоти) 7+1 - - -
Українська мова - 3,5 3,5 3,5
Літературне читання - 3,5 3,5 3,5
Іноземна мова (англійська) 1 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Природознавство 2 2 2 2
Я у світі - - 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика - 1 1 1
Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура* 3 3 3 3
РАЗОМ 21+1 20+3 21+3 21+3
Варіативна складова 1 2 2 2
Курси за вибором 1 1 1 1
Каліграфія - 1 1 1
Індивідуальні заняття 1 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23
Усього (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26

Додаток 2
складений відповідно до додатку 12
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від03.04.2012 №409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 5-7 класів з українською мовою навчання і вивченням російської мови

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантна складова 5 6 7
Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5
Українська література 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 2 2
Російська мова 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2
Історія України 1 1 1
Всесвітня історія - 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Математика 4 4 -
Алгебра - - 2
Геометрія - - 2
Природознавство 2 - -
Біологія - 2 2
Географія - 2 2
Фізика - - 2
Хімія - - 1,5
Трудове навчання 2 2 1
Інформатика 1 1 1
Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура* 3 3 3
Разом 28,5+0,5 30,5+0,5 32+0,5
Варіативна складова 2 3 2,5
Додаткові години на курси за вибором 1 3 2,5
Етика - 1 -
Створення мультимедійних презентацій засобами програми Power Point - 1 -
Користувач ПК - - 1
Православна культура Слобожанщини 1 1 1
Геометрія як практика, логіка і фантазія - - 0,5
Факультативні курси 1 - -
Сліпий метод друку 1 - -
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32
Усього (без урахування поділу класів на групи) 31 34 35

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Директор школи Т.Омеляненко

Додаток 3
складений відповідно до додатку 8 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня,затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від03.04.2012 №409,(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664) із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від12.12.2014 №1465)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 8 класу із поглибленим вивченням української мови з українською мовою навчання з вивченням російської мови

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
8 клас
Інваріантна складова
Українська мова 1+3
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2
Російська мова 1+0,5
Зарубіжна література 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Мистецтво 1
Алгебра 2
Геометрія 2
Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 2
Трудове навчання 1
Інформатика 2
Основи здоров’я 1
Фізична культура* 3
Разом 30,5+3,5
Варіативна складова 2
Додаткові години на курси за вибором 2
Харківщинознавство 1
Православна культура Слобожанщини 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 36

Додаток 4
складений відповідно до додатку 2 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ,затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами,внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 9 класу з українською мовою навчання з вивченням російської мови

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 9 класі
Інваріантна складова
Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2
Російська мова 2
Зарубіжна література 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Правознавство 1
Художня культура 1
Алгебра 2
Геометрія 2
Біологія 3
Географія 1,5
Фізика 2
Інформатика 1
Хімія 2
Трудове навчання 1
Основи здоров’я 0,5
Фізична культура* 3
РАЗОМ 32,5
Варіативна складова 1
Додаткові години на спецкурси, курси за вибором 1
Харківщинознавство 1
Факультативні курси 0,5
Модуль числа 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 34

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Директор школи Т.Омеляненко

Додаток 5
складений відповідно до додатку 2 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від27.08.2010 №834,зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10, 11 класу з українською мовою навчання (універсальний профіль)

Назва предмета Кількість годин на тиждень у класах
Універсальний профіль
10 11
Інваріантна складова
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова (англійська) 3,5 3,5+0,5
Зарубіжна література 2 2
Історія України 1,5+0,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: Правознавство Економіка Людина і світ 1 -
- 1
- 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Алгебра і початки аналізу 2 3
Геометрія 2 2
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 3 3
Хімія 1 2
Екологія - 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 2
Фізична культура* 2 2
Захист Вітчизни 1,5+0,5 1,5+0,5
Разом 30+1 33+1
Варіативна складова 7 4
Курси за вибором 4 1
Креслення 1 1
Бази даних в інформаційних системах 1
Православна культура Слобожанщини 1 -
Модуль числа 1
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Факультативні курси 2 3
Стилістика української мови - 1
Захисти себе від ВІЛ 1 -
Методи розв’язування задач з математики 1 1
Методи розв’язування задач з термодинаміки та електродинаміки - 1
Індивідуальні заняття 1 -
Українська мова 1 -
Усього (без урахування поділу класів на групи) 38 38

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Директор школи Т. Омеляненко

Кiлькiсть переглядiв: 223

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.