Робота педагогічного колективу над єдиною методичною темою протягом "Розвиток учня в системі компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу" протягом 2009 - 2015 років

Для того, щоб робота над єдиною методичною темою: стала керованим процесом педагогічному колективу школи було запропоновано чіткий алгоритм його дій щодо впровадження досягнень педагогічної науки з цієї проблеми. Він передбачає такі етапи у роботі:

- осмислення;

- вивчення теоретичного стану проблеми;

- вивчення практичного стану проблеми;

- моделювання;

- апробація;

- коригування.

Методичною радою школи було розроблено систему методичної роботи, яка передбачала поетапне вирішення питань протягом 5-ти років. Передбачались актуальні завдання, методи і форми методичного супроводу для розв'язання завдань, результати.

Найпершим етапом роботи над реалізацією проблеми був підготовчий (серпень-вересень 2009р.). Він передбачав попередню підготовку колективу, визначення проблеми.

Основними формами і методами методичного супроводу були:

1. Діагностика.

2. Вивчення нормативно-правової бази (методична рада).

3. Мотивація.

4. Планування роботи школи.

5. Засідання педагогічних рад.

Оперативну, регулярну і поетапну діагностику результативності діяльності педагогів дирекція школи здійснювала різноманітними засобами. З-поміж них - відвідування уроків і позакласних заходів. Спостереження за виступами вчителів на педагогічних радах, методичних об'єднаннях дало змогу виявити рівень теоретичних знань, умінь застосувати їх у різних ситуаціях, здатність аргументувати свою точку зору, методи роботи.

На засіданні методичної ради школи було вивчено нормативно-правову базу щодо впровадження інновацій. Це Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інші нормативно-правові документи.

На засіданні педагогічної ради обрано методичну проблему. У плані роботи школи передбачено основні заходи щодо її реалізації та впровадження інновацій.

I етап (2009/2010 – 2010/2011 навчальні роки) реалізації методичної теми передбачав її науково-теоретичне обґрунтування та шляхи реалізації. Завдяки пошуковій діяльності колективу школи було сформовано відповідне інформаційне поле. Вся робота колективу була спрямована на вивчення відповідної літератури, передового педагогічного досвіду, ознайомлення із сучасними освітніми технологіями. Цим завданням були підпорядковані питання, що розглядались на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях методичної ради. Адже розвиток творчого потенціалу вчителя забезпечується тільки за умови усвідомленої його мотивації до особистісного розвитку. Такою мотивацією були актуальні проблеми, що порушувались на педагогічних радах.

У рамках реалізації методичної теми дирекцією школи було проведено цілий ряд педагогічних рад (таблиця 1).

Тематика педагогічних рад школи протягом 2009-2015 років

Таблиця 1

Дата Протокол № Тема Додаток №
17.11.2009 №11 «Про компетентність як педагогічне явище. Поняття та сукупність компетентностей» 1
08.02.2010 №1 «Про шляхи формування компетентностей учнів» 2
19.04.2010 № 2 «Про підходи до оцінювання сформованості основних груп компетентностей учнів» 3
15.11.2010 №12 «Про шляхи формування ціннісно-смислової та навчально-пізнавальної компетентностей» 4
14.02.2011 №2 «Про діяльність формування загальнокультурної компетентностей» 5
11.04.2011 №5 «Про створення умов для розвитку інформаційної компетентності школярів» 6
14.11.2011 №13 «Про завдання педагогічного колективу щодо формування навчально-пізнавальної компетенції у школярів» 7
06.02.2012 № 1 «Про шляхи формування комунікативної компетенції учня» 8
12.11.2012 № 9 «Про завдання педагогічного колективу щодо забезпечення розвитку у школярів компетенції особистісного самовизначення та самовдосконалення» 9
04.02.2013 № 2 «Про формування соціально-трудової компетенції як шляху професійного самовизначення» 10
03.02.2014 № 14 «Про шляхи формування здоров’язбережної компетентності учнів» 11
17.11.2014 № 9 «Про формування ключових компетентностей в рамках виконання Державного стандарту базової загальної середньої освіти» 12
09.02.2015 № 1 «Про роль контролю та стимулювання навчальної діяльності учнів у розвитку їх предметних компетентностей» 13

У результаті діяльності колективу на І етапі було здійснено теоретичне вивчення педагогами даної теми; вивчено передові педагогічні досвіди, обрано методичні теми, над якими працюють вчителі, удосконалено знання і навички педагогів щодо вивчення навчальних можливостей учнів.

II етап роботи над проблемою – творчий. Це етап науково-практичного оволодіння проблемою, розрахований на 2 роки роботи (2011/2012 та 2012/2013 навчальні роки).

Особливої актуальності набуває індивідуальна методична, цілеспрямована, планомірна та безперервна діяльність учителів, покликана вдосконалювати їх теоретичну і практичну підготовку. Найважливішою формою такої діяльності є робота над індивідуальною методичною темою, що підпорядкована загальній проблемі школи. У процесі роботи над методичною темою вчителі всебічно вивчають вирішення цієї проблеми в науці, зіставляють особистий досвід педагогічної діяльності з досвідом, наведеним у літературі. Зіставлення власного досвіду з нагромадженими у науково-методичній літературі ідеями, методами, прийомами надає педагогам можливості визначити, що вже зроблено і що ще можна зробити з даного питання. Таким чином, відбувається конструювання нового, власного досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання (таблиця 2).

Перелік тем педагогічних досвідів учителів протягом 2009-2015 років

Таблиця 2

Навчальний рік Прізвище, ім’я, по батькові Тема педагогічного досвіду Затверджено на методичній раді
школи відділу освіти
2010/2011 Якименко Л.О. «Розвиток мовлення учнів на уроках української мови в початкових класах» Січень 2011, протокол № 1 -
2010/2011 Омеляненко Т.М. «Шляхи формування основних математичних понять у старших класах» Січень 2011, протокол № 1 -
2011/2012 Скляренко Н.А. «Використання інтерактивних форм навчання на уроках світової літератури та російської мови” Лютий 2012, протокол № 1 +
2012/2013 Пономарьова О.В. «Розвиток основ дизайну на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання через декоративно-прикладне мистецтво» Лютий 2013, протокол № 1 +
2012/2013 Чечуйко В.Н. «Нові підходи до викладання історії у 7-11 класах» Лютий 2013, протокол № 1 +
2012/2013 Будюкова В.Г. «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики» Лютий 2013, протокол № 1 -
2013/2014 Безбородова Р.С. «Шляхи організації ефективної позакласної роботи учнів з іноземної мови» Лютий 2014, протокол № 1 +
2013/2014 Коноваленко Н.О. «Використання творчих вправ як засобу мотиваційного забезпечення процесу навчання рідної мови» Лютий 2014, протокол № 1 -
2013/2014 Янковська Н.Т. «Методи розв’язування раціональних та ірраціональних рівнянь з параметрами» Лютий 2014, протокол № 1 +
2014/2015 Котляр Р.П. «Технології блочно-консультативного навчання на уроках української мови» Лютий 2015, протокол № 1 -
2014/2015 Карпюк С.А. «Виховання патріотизму та пропагування державної символіки» Лютий 2015, протокол № 1 -

Так, за період роботи над реалізацією методичної теми школи були проведені методичні об’єднання на базі нашої школи (таблиця 3)

Перелік районних методичних об’єднань, проведених
на базі Огульцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Таблиця 3

Навчальний рік Методичні об’єднання Вчителі, які брали участь у їх проведенні
2010/2011 Образотворчого мистецтва Пономарьова О.В.
2011/2012 світової літератури та етики Скляренко Н.А., Пономарьова О.В.
2012/2013 історії, трудового навчання Чечуйко В.Н., Пономарьова О.В.
2013/2014 захисту Вітчизни, початкових класів, іноземної мови, заступників з виховної роботи, проведено школу сприяння здоров’ю Пшенична С.В., Власенко Н.П., Якименко Л.О., Полежаєва Р.І., Пономарьова О.В.
2014/2015 трудового навчання, образотворчого мистецтва, історії, української мови та літератури, географії, основ здоров’я, фізичної культури, початкових класів Пономарьова О.В., Чечуйко В.Н., Котляр Р.П., Дораж О.О., Полежаєва Р.І., Карпюк С.А.

Важливу роль у роботі над методичною темою відіграла творча група вчителів початкових класів та методичне об’єднання класних керівників «Пошук»(таблиці4, 5).

Тематика засідань методичного об’єднання класних керівниківТаблиця 4

№ з/п Заходи Термін Відповідальний
1 Про планування виховної роботи класних керівників згідно Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України 08.09 Полежаєва Р.І., класні керівники
2 1) Про стан виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року 10.11 Полежаєва Р.І.
3 1) Про стан національно-патріотичного виховання школярів 16.02 Полежаєва Р.І.
4 1)Про підсумки організації виховного процесу в класі за рік та визначення ефективності роботи класного керівника. 20.04 Полежаєва Р.І.

Тематика засідань методоб’єднання вчителів початкових класівТаблиця5

№ з/п Заходи Термін Відповідальний
1. 1. Про вивчення та шляхи реалізації Методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних дисциплін у початковій школі 2. Розвиток розумових здібностей учнів як необхідна складова формування творчої особистості. 15.09 Пономарьова О.В. Коноваленко Н.О.
2. 1. Формування і розвиток мотивації на уроках читання. 2. Системний аналіз уроку рідної мови в початковій школі. 20.11 Якименко Л.О.
3. 1. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності молодших школярів. 2. Проектний урок-презентація в початкових класах. 05.02 Коноваленко Н.О. Карпюк С.А.
4. 1. Розробка методичних рекомендацій щодо покращення підготовки учнів 4 класу до державної підсумкової атестації 2. Використання інноваційних технологій на уроках в початкових класах 16.04 Якименко Л.О. Власенко Н.П.

ІІІ етап (4-5 роки роботи, 2013/2014 та 2014/2015 н.р.) передбачав перевірку ефективності досвіду, аналіз отриманих результатів. Дирекцією та педагогами школи здійснювався поточний аналіз і самоаналіз упровадження компетентнісного підходу.

Поточний аналіз результативності методичної роботи здійснювався через вивчення стану викладання предметів, розгляд даних питань на педагогічних радах; через аналіз рівня навчальних досягнень учнів за результатами контрольних робіт, семестрового та річного оцінювання. Контроль адміністрацією школи за роботою колективу над проблемою здійснювався також через звіти методичних об’єднань про роботу над нею, через предметні тижні, звіти педагогів про роботу над індивідуальними методичними темами, участь учителів школи у виставках педагогічних ідей і технологій, атестацію вчителів, їх виступи з доповідями на методичних об'єднаннях.

Про результативність роботи школи над методичною темою свідчить ріст професійної майстерності, про що свідчить участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій (таблиця 6).

Участь учителів у виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій Таблиця 6

Навчальний рік Прізвище, ім’я, по батькові Тема педагогічного досвіду Районний етап Обласний етап
2010/2011 Омеляненко Т.М. «Шляхи формування основних математичних понять у старших класах» +
2011/2012 Скляренко Н.А. «Використання інтерактивних форм навчання на уроках світової літератури та російської мови” + Диплом ІІІ ступеня
2012/2013 Пономарьова О.В. «Розвиток основ дизайну на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання через декоративно-прикладне мистецтво» +
2012/2013 Чечуйко В.Н. «Нові підходи до викладання історії у 7-11 класах» + Диплом ІІ ступеня
2013/2014 Безбородова Р.С. «Шляхи організації ефективної позакласної роботи учнів з іноземної мови» + Диплом ІІІ ступеня
2013/2014 Янковська Н.Т. «Методи розв’язування раціональних та ірраціональних рівнянь з параметрами» +
2014/2015 Котляр Р.П. «Технології блочно-консультативного навчання на уроках української мови» +
2014/2015 Карпюк С.А. «Виховання патріотизму та пропагування державної символіки» + Диплом ІІІ ступеня

Вчителі школи діляться своїм досвідом через друковані роботи (таблиця 7).

Список робіт, надрукованих вчителями школи у педагогічних виданнях

Таблиця 7

№ з/п П.І.Б. учителя Назва роботи Рік видання Періодичне видання
1. Пономарьова Олена Василівна 1. Розробка уроків до варіативного модулю з трудового навчання «Технологія виготовлення виробів у техніці макраме». 2. «Розвиток основ дизайну на уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва» 2013 2013 «Методичний портал» видавництво «Шкільний світ» «Учительський журнал»-on-line видавничої групи «Основа»
2. Дораж Олена Олександрівна «Дидактичні географічні ігри як засіб формування пізнавальної активності учнів на уроках та в позаурочний час» 2013 «Методичний портал» видавництво «Шкільний світ»
3. Янковська Наталія Тимофіївна «Розв’язування ірраціональних рівнянь з параметрами» 2014 «Методичний портал» видавництво «Шкільний світ»
4. Безбородова Раїса Степанівна «Шляхи організації ефективної позакласної роботи учнів з іноземної мови» 2014 2014 «Методичний портал» видавництво «Шкільний світ» Всеукраїнська педагогічна Інтернет конференція
5. Котляр Раїса Павлівна 1. Виховний захід «Дорогою до Тараса» для учнів 8-11 класів 2. «Технології блочно-консультативного навчання на уроках української мови» 2014 2015 «Методичний портал» видавництво «Шкільний світ» Методичний портал видавництво «Шкільний світ»

Одним з показників результативності роботи школи над методичною темою є рівень навчальних досягнень учнів (таблиця 8, діаграми 1 - 5).

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів Таблиця 8

Навчальний рік Кільк. учнів Рівень навчальних досягнень Показник балів високого і достатнього рівнів
високий достатній середній початковий
2009-2010 103 3уч. – 3,2% 34уч. – 35,8% 46уч.-50,5% 10 уч.-10,5% 39,0%
2010/2011 91 4уч. – 4,9% 24уч.–29,6% 50уч.-61,7% 3уч. -3,8% 34,6%
2011/2012 86 6уч. – 7,7% 33уч.-42,3% 33уч.-42,3% 6уч.-7,7% 50,0%
2012/2013 74 7 уч. – 10,3% 29уч.-42,7% 30 уч.-44,1% 2уч.-2,9% 53,0%
2013/2014 73 8уч. – 12,7% 27уч.-42,9% 28уч.-44,4% - 55,6%
2014/2015 78 6 уч. – 9,2% 28 уч.-43,1% 31уч.-47,7% - 52,3%
Кiлькiсть переглядiв: 148

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.